اولین گام برای موفقیت دانشجویان وفارغ التحصیلان رشته مهندسی نقشه برداری، مطالعات عمیق و دقیق ریاضیات کاربردی و فیزیک میباشد. همچنین از ویژگی های خاص این رشته تعداد واحدهای دروس عملی نسبتاً زیادی است که دانشجویان می گذارنند چرا که برآورد مختصات و تهیه نقشه در مرحله اول مستلزم جمع آوری اطلاعات زمینی است. یکی از گرایشهای این رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی است .

موضوع رشته مهندسی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی  اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت و پردازش داده های مکانی و توصیفی از طریق نقشه های مکانی، موضوعی، داده های آماری است. همچنین نمایش و کاربرد اطلاعات حاصله به اشکال گرافیکی ، رقومی و متنی جهت تعیین موقعیت، شکل و سایر خصوصیات اشیاء از دیگر موضوعات این رشته است.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 15 واحد
دروس اختیاری : 9 واحد
پروژه : 6 واحد
سمینار : 2 واحد

دروس اجباری 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 1

3

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 2

3

مدیریت زمین و سیستم اطلاعات زمینی

3

مدلسازی رقومی زمین

3

مدیریت داده ها و کاربردهای GIS

3

جمع

15

دروس اختیاری 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

گرافیک کامپیوتری

3

سنجش از دور پیشرفته و پردازش تصاویر رقومی

3

سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS و کاربرد آن در فتوگرامتری ، سنجش از دور و GIS

3

GIS شیء گرا

3

سیستمهای اطلاعات جغرافیاییزمانمند

3

فتوگرامتری پیشرفته

3

  • دانشجو باید 9 واحد از دروس فوق را بگذراند.

 

دانشگاههایی که در رشته ارشد نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94
 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و پیشرفته کرمان

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاههای پذیرنده ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکترای 93
 
دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر