زلزله از بزرگترین خطرات طبیعت برای انسان است. حادثه ای که نه فقط از لحاظ جانی بلکه از لحاظ اقتصادی، روانی و اجتماعی اثرات مخرب با دامنه تأثیر طولانی مدت از خود به جا می گذارد.

متأسفانه کشور ما با قرار گیری بر روی کمربند لرزه آلپ هیمالیا، یکی از فعالترین مناطق لرزه ای جهان است به طوری که در 70 سال گذشته میانگین 20 زلزله در سال را دارا بوده است. بدین ترتیب به حداقل رساندن ضایعات و اثرات این پدیده مخرب می تواند از اولویت های اساسی ملی ما باشد.

هدف از این رشته نیز تربیت افرادی است که بتوانند با تحلیل بارهای ناشی از زلزله، در خصوص مقاوم سازی ساختمانها، تأسیسات آبی، انواع سازه های خاکی و سایر تأسیسات در برابر زلزله اظهار نظر کارشناسی کنند و از این طریق این رسالت ملی را به انجام رسانند.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد عمران گرایش مهندسی زلزله و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی و تخصصی : 15 واحد
دروس اختیاری : 9 واحد
سمینار : 2 واحد
پروژه : 6 واحد

 

دروس اصلی و تخصصی

نام درس

تعداد واحد نام درس تعداد واحد

ریاضیات عالی مهندسی

3

دینامیک سازه ها

3

مهندسی زلزله

3

دینامیک خاک

3

یکی از دو درس زیر:

ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم در برابر زلزله 3 اثر زلزله بر سازه های ویژه

3

دروس اختیاری
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد

ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم در برابر زلزله

3

اثر زلزله بر سازه های ویژه 3

ارتعاشات تصادفی

3

روشهای اجزاء محدود

3

اندر کنش خاک – سازه

3

اندر کنش آب – سازه

3

تحلیل خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله

3

اثر زلزله بر سدها

3

مکانیک محیطهای پیوسته

3

طراحی غیر ارتجاعی سازه ها

3

روشهای ترمیم و تقویت ساختمانها در برابر زلزله 3 تئوری ارتجاعی و خمیری

3

 

دانشگاه هایی که در رشته ارشد عمران گرایش مهندسی زلزله پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

 

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه اراک

دانشگاه ارومیه

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه خوارزمی تهران

دانشگاه رازی

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهید مدنی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه فردوسی

دانشگاه کردستان

پژوهشکده ساختمان و مسکن

دانشگاه مازندران

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران

دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاههای پذیرنده ارشد مهندسی زلزله که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکترای 93

 

دانشگاه تبریز

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی