هدف از رشته انرژی معماری، کسب مهارت در بهره مندی از عوامل اقلیمی – بومی و انرژیهای تجدید شونده در طراحی معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی است . این رشته سعی دارد تا پایداری و محیط زیست را وارد اصول طراحی معماری کند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد انرژی و معماری ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) انرژی معماری و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 40 واحد
دروس جبرانی : 8 واحد
دروس تخصصی : 22 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد
پروژه نهایی : 6 واحد

 
 
دروس جبرانی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اقلیم و معماری بومی و سنتی 2 کامپیوتر تخصصی 2
جزئیات سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی 2 جمع 8
تنظیم شرایط سایت 2
 
 

دروس اختیاری

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحدروش تحقیق2مراتب اجرایی ساختمان2برنامه ریزی و روشهای طراحی2جمع6

 
 دروس تخصصی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی طراحی اکولوژیک 2 مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی 2
فیزیک ساختمان 2 سمینار مباحث ویژه 2
سیستمهای اندازه گیری و بهینه سازی ساختمان های موجود 2 طراحی معماری و انرژی 1 4
طراحی معماری و انرژی 2 4 جمع 22
 

دانشگاه هایی که در رشته انرژی معماری پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

 
دانشگاه ایلام دانشگاه تهران
دانشگاه هنر تهران