هسته اوليه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده‌اي است به نام دانشكده مخابرات كه در محل فعلي دانشكده مهندسي برق دانشگاه تأسيس شده و در سال ۱۳۱۸ هجري شمسي اساسنامه آن به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است.

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با ساختار فعلي در ابتدا در سال ۱۳۵۹، در پي تصويب ستاد انقلاب فرهنگي از ادغام ۹ مركز آموزش عالي و با عنوان « مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي » بنياد نهاده شد و سپس در سال ۱۳۶۲ نام آن به «دانشگاه فني و مهندسي» و در سال ۱۳۶۷ به «دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي » تغيير يافت.

علاوه بر رشته مخابرات با قدمت بيش از ۷۵ سال، رشته نقشه برداري اين دانشگاه بيش از ۶۰ سال و دانشكده مهندسي مكانيك آن بيش از ۳۵ سال قدمت دارند. فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه در حال حاضر در يازده دانشكده رياضي، شيمي،  فيزيك، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك، مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد و مهندسي هوا فضا و با ۲۳ رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي كه از اين تعداد ۳ رشته بصورت آموزش الكترونيكي ، ۷۵ رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد كه از اين تعداد ۱۸ رشته آموزش محور و ۲۹ رشته تحصيلي در مقطع دكترا متمركز است. از مجموع بيش از ۷۵۹۸ نفر دانشجوي دانشگاه، بيش از ۴۱۲۷ نفر در مقطع كارشناسي كه از اين ميان ۸۶۸ نفر بصورت آموزش الكترونيكي ، ۲۸۳۲ نفر در مقطع كارشناسي ارشد كه ۵۸ نفر بصورت آموزش الكترونيكي و ۶۳۹ نفر در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند.

همچنين در اين دانشگاه  ۵ معاونت شامل: معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي و فناوري، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي و اجتماعي مشغول فعاليت مي باشند.
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي بر خود مي بالد كه يكي از شهداي علم و فناوري كشور شهيد داريوش رضايي نژاد از اعضاي خانواده اين دانشگاه بوده است. اين دانشگاه در برنامه هاي راهبردي خود به طور ويژه اهداف بلند تحقق نيازمندي هاي استراتژيك بومي و دستيابي يه قله هاي دانش جهاني را به طور همزمان دنبال مي كند.