بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ایران با 6 هزار و 160 مقاله منتشر شده در زمینه نانو در سال 2015 در جایگاه هفتم جهان قرار دارد.
آمارهای منتشر شده توسط ISI  نشان می دهد که 130 هزار و 623 مقاله نانو در سال 2015 را کشورهای مختلف منتشر کرده اند که در مقایسه با سال 2014 از رشدی برابر با 1.6 درصدی برخوردار بوده است.
چین با تعداد 44 هزار و 493 مقاله رتبه اول، آمریکا با 21 هزار و 750 مقاله در رتبه دوم، هند 9 هزار و 867 مقاله در رتبه سوم، کره جنوبی با 8 هزار و 296 مقاله در رتبه چهارم، آلمان با 7 هزار و 602 مقاله در جایگاه پنجم، ژاپن با 6 هزار و 796 مقاله در جایگاه ششم، ایران با 6 هزار و 160 مقاله در جایگاه هفتم، فرانسه با 5 هزار و 166 مقاله در جایگاه هشتم، انگلیس با 4 هزار و 424 مقاله در جایگاه نهم و روسیه با 3 هزار و 842 مقاله در جایگاه دهم جهان قرار گرفته است.
جایگاه 11 به بعد به ترتیب از آن کشورهای اسپانیا با 3 هزار و 778 مقاله، ایتالیا با 3 هزار و 757 مقاله، استرالیا با 3 هزار و 299 مقاله، کانادا با 2 هزار و 999 مقاله، تایوان با 2 هزارو 937 مقاله، عربستان سعودی با 2 هزار و 250 مقاله و ترکیه با هزار و 734 مقاله بوده است.
میزان استناد مقالات کشور در سال 2010 در زمینه نانو 25 هزار و 606 استناد، سال 2011 میزان استناد 27 هزار و 756 مورد، سال 2012 میزان استناد 21 هزار و 539 مورد، سال 2013 میزان استناد 13 هزار و 507 مورد و سال 2014 میزان استناد 5 هزار و 43 مورد بوده است.
متوسط استناد به هر مقاله نانوی تولید شده توسط پژوهشگران ایرانی در سال 2014 رقمی برابر با 0.91 درصد است که ایران از نظر این شاخص در جایگاه 35 قرار گرفته است.