جعفر مهراد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: توليدات علمي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي کشور همچنان در موسسات بين المللي علم سنجي نمايه سازي مي شود و اين داده ها از پايگاه تامسون رويترز isi استخراج شده است .
وي گفت : در کل سالها آمار توليدات علمي کشور در اين پايگاه به ميزان 228 هزارو 636 مدرک به ثبت رسيده است به طوري که در 5 سال گذشته کل توليدات علمي دانشگاهها ومراکز پژوهشي کشور بالغ بر 115هزارو 71 مدرک بوده است.
مهراد به سهم توليدات علمي کشور در فاصله سال هاي 2010 تا 2016 اشاره کرد و اظهار داشت: سال 2010 سهم توليدات علمي 19 هزار و 568 مدرک، 2011 ميزان توليدات علمي 25 هزار و 337 مدرک، سال 2012 ميزان توليدات علمي 27 هزار و 147 مدرک، سال 2013 ميزان توليدات علمي 28 هزار و 131 مدرک، سال 2014 ميزان توليدات علمي 30 هزار و 30 مدرک، سال 2015 ميزان توليدات علمي 29 هزار و 75 مدرک وسال 2016 ميزان توليدات علمي 680 مدرک بوده است.
بنيانگذار پايگاه علوم جهان اسلام isc در ادامه گفت: در سال 2015 سهم دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور از مجموع 29 هزارو 75 مدرک متفاوت است به طوري که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با توليدات به ترتيب، 5 هزارو 198 مدرک، 2 هزار و 639 مدرک، 2 هزار و 246 مدرک، هزار و 746 مدرک، هزار و 716 مدرک به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم توليد علم ايران را در اختيار دارند .
وي گفت: دانشگاه صنعتي اميرکبير با توليد هزار و 571 مدرک، دانشگاه تربيت مدرس با هزار و 381 مدرک، دانشگاه صنعتي شريف با هزار و 275 مدرک، دانشگاه علم و صنعت با هزار و 22 مدرک و دانشگاه فردوسي مشهد با 950 مدرک به ترتيب در جايگاه 6 تا 10 توليد علم کشور قرار گرفته اند.
مهراد در ادامه گفت : همچنين دانشگاههاي شيراز ، علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شيراز، علوم پزشکي تبريز و صنعتي خواجه نصير الدين طوسي به ترتيب رتبه هاي 11 تا 15 توليد علم ايران  را در اختيار دارند .
وي افزود: از کل 29 هزار و 75 مدرک، تعداد 26 هزارو 929 مورد به مقالات علمي پژوهشي تعلق دارد.
بنيانگذار پايگاه علوم جهان اسلام isc به تفکيک مدارک سال 2015 اشاره کرد واظهار داشت: از کل 29 هزار و 75 مدرک ، 2 هزار و 139 مدرک مربوط به رشته شيمي چند رشته ايي، هزار و 838 مدرک مربوط به علم مواد، هزار و 835 مدرک مربوط به مهندسي برق و الکترونيک، هزار و 497 مدرک مربوط به رشته شيمي و هزار و 305 مدرک مربوط به رشته شيمي فيزيک است.