چكيده

امروزه با توسعه روشهای تحلیل عددی شبیه سازی و تحلیل فرآیندهای فورجینگ دجار تحول اساسی گشته و این روشها یکی ازقویترین ابزارهای موجود برای بهینه سازی فرآیندهای فورج بشمار میروند در این تحقیق فرآیند تولید یک قطعه متقارن به روش حجم محدود بوسیله نرم افزار super forge شبیه سازی و مقدار نیروی لازم جهت شکل دهی قطعه استخراج گردیده است. قطعه موردنظر به روش فورج داغ در یک مرحله از جنس ck45 در دمای 1100 درجه سانتی گراد به وسیله یک پرس هیدرولیکی تولید میشود.

دانلود مقاله