چكيده:

طراحي قالب هاي فورج به دانش زيادي درباره ي خواص استحكام، چكش خواري، حساسيت به نرخ تغيير شكل و دما، اصطكاك و شكل قطعه نياز دارد. اعوجاج قالب تحت بارهاي بالا، خصوصا در توليد قطعات با تلرانس كم قابل ملاحظه مي باشد. مهم ترين قانون در طراحي قالب اين است كه قطعه در هنگام عمليات فورج در جهتي كه داراي كمترين مقاومت است جريان مي يابد بنابراين قطعه (بيلت) بايد به گونه اي طراحي شود كه تمامي حفره هاي قالب پر شود. در اغلب قطعات فورج شده خط جدايش (parting line ) درست در مكان بزرگترين سطح مقطع قطعه قرار دارد. در قطعات متقارن خط جدايش معمولا خط مستقيمي در مركز قطعه مي باشد اما در قطعات پيچيده اين خط در يك صفحه قرار ندارد.

دانلود مقاله