در آخرين رتبه بندي QS به عنوان يكي از معتبرترين  نظام رتبه بندي بين المللي در سال 2017 – 2016 پنج دانشگاه از جمهوري اسلامي ايران در اين رتبه بندي قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم به نقل از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، دانشگاه صنعتي شريف با كسب رتبه در بازه 440 – 431، دانشگاه علم و صنعت در اولين حضور خود با كسب رتبه در بازه 500 – 491 ، دانشگاه صنعتي اميركبير در اولين حضور خود با كسب رتبه 550 – 501 ، دانشگاه تهران با كسب رتبه در بازه 600 – 551 و دانشگاه شهيد بهشتي در اولين حضور خود با كسب رتبه 701 توانستند در جمع 916 دانشگاه برتر جهان قرار بگيرند كه حضور سه دانشگاه از ايران براي اولين بار در رتبه بندي جهاني  QS نشان از توجه دانشگاه هاي تراز اول كشور به بحث رتبه بندي هاي بين المللي است و نويد بخش حضور ساير دانشگاه هاي كشورمان در ترازهاي جهاني ارزيابي مي شود.
گفتني است بر اساس رتبه بندي جهاني لايدن ، 14 دانشگاه و بر اساس رتبه بندي تايمز 8  دانشگاه ايران در فهرست يك درصد دانشگاه هاي برتر و تاثير گذار دنيا قرار دارند.
گزارش ها حاكيست در رتبه بندي ديگري نيز 35 دانشگاه ايران شامل 14 دانشگاه جامع، 10 دانشگاه و موسسه تحقيقاتي علوم پزشكي، 8 دانشگاه صنعتي، 2 دانشگاه غيرمتمركز و يك پژوهشگاه از جمهوري اسلامي ايران در جمع موثرترين دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي جهان قرار گرفتند.
 بر اساس گزارش پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، رتبه بندي موسسه QS بر اساس شش شاخص اعتبار علمي دانشگاه، اعتبار افراد شاغل در مجموعه هاي دانشگاه و مجموعه هاي ذيربط، استناد به مقالات اعضاي هيئت علمي، نسبت هيئت علمي به دانشجو، نسبت هيئت علمي بين المللي به داخلي و نسبت دانشجويان بين المللي به داخلي صورت مي گيرد.