نام و نام خانوادگي: محمود شفاعي بجستان                                        متولد: 1332

تعداد فرزندان: 4

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي: 1355، دانشگاه جندي شاپور

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي‌ارشد: 1357، پلي‌تكنيك تهران

سال و محل اخذ مدرك دكترا: 1368، ايالتي كلرادو آمريكا

عنوان رساله دكترا:                                        Riprap Criteria Below Circular Jets

شغل: استاد پايه 34 – دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

كتابها

1- ابن جلال، رضا و شفاعي بجستان، محمود(چاپ پنجم ).  اصول نظري وعملي مكانيك خاك . دانشگاه شهيد چمران اهواز، (چاپ اول 1373) (چاپ پنجم 1384).

2-شفاعي بجستان، محمود. هيدروليك رسوب، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1383. (چاپ اول 1373، چاپ دوم 1378، چاپ سوم 1383).

3- شفاعي بجستان، محمود(مترجم). جريان در كانالهاي باز چاپ اول دانشگاه شهيد چمران، 1383.(چاپ اول)

4-شفاعي بجستان، محمود(مولف). مبانی و کاربرد مدلهاي فيزيكي – هيدروليكي. دانشگاه شهيد چمران. 1384. (چاپ اول )

مقالات علمي:

الف: مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

1-     شفاعي بجستان ، محمود . حوضچه هاي آرامش از نوع پرش هيدروليك براي اعداد فرود كم ، مجله آب ، شماره 10 . آذر 1370

2-     شفاعي بجستان ، محمود و زند پارسا ، شاهرخ . عملكرد سرريزها براي كنترل كف و سطح آب رودخانه ها . مجله آب ، شماره 12 . 1373

3-     شفاعي بجستان ، محمود و سياحي ، احمد . تعيين حداكثر عمق آبشستگي موضعي پايين دست حوضچه آرامش SAF  . مجله بين المللي مهندسي ، دانشگاه علم وصنعت ايران ، جلد 6 شماره 1 . 1374

4-     شفاعي بجستان ، محمود و زعفراني زاده ، معالي . ضوابط هيدروليكي لوله هاي ارتجاعي دريچه دار در آبياري جويچه اي ، مجله علمي كشاورزي ، دانشگاه شهيد چمران اهواز . جلد19 شماره 1 . 1375

5-     شفاعي بجستان ، محمود و ايزد جو ، فرهاد . مدل كامپيوتري براي طراحي سرريزهاي جانبي . مجله علمي دانشكده فني ، دانشگاه تبريز ، شماره 16 .1375

6-      شفاعي بجستان ، محمود و شكوهي راد ، غلامحسين . بررسي آزمايشگاهي ضوابط هيدروليكي و رسوب در آبگيرهاي كفي  . مجله بين الملي مهندسي ، دانشگاه علم وصنعت ايران . 1376

7-     شفاعي بجستان ، محمود و نظري ، سهراب . تاثير زاويه انحراف آبگير بر ميزان رسوب ورودي به آبگيرهاي جانبي در خم قائم رودخانه . مجله علمي كشاورزي ، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، جلد 22شماره1 . 1378

8-     كاظمي نسبان ، غلامرضا و شفاعي بجستان، محمود  . بررسي ميزان استهلاك  انرژي در سرريزهاي پلكاني گابيوني . فصلنامه مهاب قدس ، شماره 8 . 1378

9-     شفاعي بجستان ، محمود و استاد علي عسكري،منصور . ارائه مدل رياضي برآورد بار رسوب با روش تصحيح شده اينشتين . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، جلد 4 شماره2 . 1379

10- شفاعي بجستان ، محمودو موزرم نيا ، ايمان . مطالعه آزمايشگاهي آبگيرهاي جلوئي. مجله بين الملي مهندسي ، دانشگاه علم وصنعت ايران . 1380

11- شفاعي بجستان ، محمودو سليمي گل شيخي ، محمد . تعيين اثر ريشه درختان پده و گز در افزايش مقاومت برشي خاك ساحل كارون. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ، دانشگاه صنعتي اصفهان، زمستان1381

12-  دهان زاده، بهروز،  قمشي، مهدي و محمود، شفاعي بجستان، بررسي الگوي دو بعدي جريان در رودخانه با استفاده از مختصات متعامد انحنادار، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 4، جلد 9، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1381

13-  شيردلي، عظيم، شفاعي بجستان، محمود و محمود اميني پوري، معادله تعيين ضريب جريان روزنه‌هاي بزرگ مستطيلي شكل متوالي چندتايي مورد استفاده در آب بندهاي كشتيراني با باركم، نشريه پژوهش و سازندگي،  وزارت جهاد كشاورزي، شماره 55، 1382.

14- شيردلي، عظيم، شفاعي بجستان، محمود و  محمود اميني پوري تعيين ضريب دبي براي روزنه‌هيا بزرگ مستطيلي مستغرق، نشريه پژوهش و سازندگي، وزارت جهاد كشاورزي، شماره 57، 1383.

15- حسوني زاده، هوشنگ، شفاعي بجستان، محمود مباني طراحي دال كف حوضچه آرامش، مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي، موسسه تحقيقات فني و مهندسي، وزارت جهاد كشاورزي، جلد2، شماره9، 1381.

16-  شفاعي بجستان، محمود و سليمي گل شيخي، محمد. برآورد ميزان افزايش پايداري سواحل كارون با استفاده از ژئومتري ريشه‌هاي درختان گز و پده، مجله علمي كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران، جلد 25، شماره يك، صفحات 27الي 41. 1381.

17- ايزدجو،‌فرهاد، شفاعي بجستان، محمود و بينا محمود.مشخصات پرش هيدروليكي برروي بسترهاي مواج ذوزنقه‌اي شكل. مجله علمي كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران ، جلد 27، شماره 2، 1383.

18- صمدي بروجني، حسين، فتحي‌مقدم، منوچهر و شفاعي بجستان محمود.بررسي فرآيند ته‌نشيني و تحكيم رسوبات چسبنده با استفاده از مدل فيزيكي. مجله علمي كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران ، جلد 27، شماره 2، 1383.

19- ابوالقاسمي، منصور، قدسيان، مسعود، ايوب‌زاده، سيدعلي و محمودشفاعي بجستان. تعيين مكان شكل‌گيري چاله فرسايشي در آبراهة سينوسي، مجلة هيدروليك ايران، انجمن هيدروليك ايران، جلد 1، شماره 1، 1384.

20-Shafai-Bajestan , M.  Investigation of River Bed Armoring. Dept. of Civil Engineering , Colorado State Univ. 1987

21-Shafai-Bajestan , M. ,  Albertson ,Maurice, L.  Discussion on Rip Rap Desing . Journal of Hydroulic Engineering American Society of Civil Engineers . 1991

22-Shafai-Bajestan , M. Critical Stability Number in Rock Lined Channels . Iran Agriculture Research , Shiraz Univ.. 1991

23-Shafai-Bajestan , M. & Albertson ,Maurice, L.  Discussion on Sour Downstream of Grade-Control Structures . Journal of Hydroulic Engineering American Society of Civil Engineers . 1992

24-Shafai-Bajestan , M. & Albertson ,Maurice, L.  Riprap Criteria Below Pipe Outlet . Journal of Hydroulic Engineering American Society of Civil Engineers . 1993

ب: مقالات ارائه شده در كنفرانسها

25- شفاعي بجستان ، محمود. سدهاي كوبيده شده با غلطك – 1 –  تاريخچه و خصوصيات مصالح . سومين سمينار بين المللي مهندسي راه و ساختمان ، دانشگاه شيراز . ارديبهشت 1369

26-  شفاعي بجستان ، محمود. سدهاي كوبيده شده با غلطك – 2 –   خصوصيات مخلوط و طراحي مخلوط . سومين سمينار بين المللي مهندسي راه و ساختمان ، دانشگاه  شيراز . ارديبهشت 1369

27- شفاعي بجستان ، محمود. مرفولوژي رودخانه ها  . اولين سمينار مهندسي رودخانه، اهواز  . آبان 1369

28-  زند پارسا ، شاهرخ و شفاعي بجستان، محمود  . عملكرد سرريزها براي كنترل كف و سطح آب رودخانه ها . اولين سمينار مهندسي رودخانه ، اهواز . آبان 1369

29- شفاعي بجستان ، محمود. تاسيسات آبگير از رودخانه ها در كشور تركيه  . مجموعه سخنرانيهاي معاونت پژوهشي ، دانشگاه شهيد چمران اهواز . 1369

30- شفاعي بجستان ، محمودو مير بيگ سبزواري ، ناصر . كاويتاسيون در سرريز سدهاي بلند . مجموعه مقالات دومين سمينار سدسازي ايران ، كميته ملي سدهاي بزرگ ايران . آذر 1370

31- شفاعي بجستان ، محمود و حسوني زاده ، هوشنگ . بررسي روشهاي تجربي پيش بيني آبشستگي موضعي اطراف پاي پل . دومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . آبان 1371

32- شفاعي بجستان ، محمود و فروغي ، عبدالمجيد . استفاده از روش صفحات مستغرق در حفاظت سواحل رودخانه كرخه . دومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . آبان 1371

33- شفاعي بجستان ، محمودو مير بيگ سبزواري ، ناصر . بررسي مقايسه چندروش برآورد ميزان بار رسوب در ايستگاه اهواز . دومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . آبان 1371

34- شفاعي بجستان ، محمود و سپهوند ، خداكرم . بررسي آزمايشگاهي آبشستگي ديواره جانبي پل ها . سومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . بهمن 1373

35- شفاعي بجستان ، محمودو سياحي ، احمد . تعيين مقدار حداكثر عمق آبشستگي پايين دست حوضچه آرامش SAF  . سومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . بهمن 1373

36-  غياثي ، يحيي و شفاعي بجستان، محمود . ضوابط فني طراحي آبگير شهيد رجائي . سومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . بهمن 1373

37-  عطاري،  خواجه احمد، شفاعي بجستان ،  محمود و محموديان شوشتري ، محمد. مدل رياضي پيش بيني عمق كف بيني و بالا آمدن رودخانه. سومين سمينار مهندسي رودخانه ايران ، اهواز . بهمن 1373

38-  مريد نژاد ، عليرضا ، بهنيا ، عبدالكريم و شفاعي بجستان ، محمود. برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي مطالعاتي آبياري و زهكشي . مجموعه مقالات هشتمين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي ، تهران . آبان 1375

39-  ايزدجو ، فرهاد و شفاعي بجستان ، محمود. بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي در آبگيرهاي جانبي . مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . بهمن1375

40-  شيردلي ، عظيم  و شفاعي بجستان ، محمود. نوسانات سطح آب زيرزميني در پايداري سواحل بهمنشير  . مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . بهمن1375

41-  خواجه ساهوتي ، غلامرضا و شفاعي بجستان ، محمود. اندازه گيري غلظت رسوب معلق و مقايسه آن با تئوري راس در پيچانرود. مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . بهمن1375

42- خواجه ساهوتي ، غلامرضا و شفاعي بجستان ، محمود. بررسي صحرائي يكي از پيچانرودهاي رودخانه كرخه . مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . بهمن1375

43-  كاظمي نسبان ، غلامرضا و شفاعي بجستان ، محمود. آبشستگي پايين دست سرريزهاي گابيوني پلكاني . مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . بهمن1375

44- شفاعي بجستان ، محمود و كاظمي نسبان ، غلامرضا . بررسي ميزان استهلاك انرژي در سرريزهاي پلكاني گابيوني . اولين سمينار هيدروليك ايران ، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي . 1376

45- شيردلي ، عظيم  و شفاعي بجستان ، محمود و شافعي نيا ، محمدرضا . بهينه كردن سازه هاي كنترل شوري رودخانه بهمنشير . مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي سواحل ، بنادرو سازه هاي دريايي،جلد سوم . دانشگاه صنعتي اميركبير. آذر 1377

46-   محمودي كردستاني ، سهام الدين  و شفاعي بجستان ، محمود. بهينه كردن شرايط هيدروليكي جريان در راه ماهي از نوع بازشدگي قائم . مجموعه مقالات پنجمين سمينار مهندسي رودخانه ،  اهواز . 1377

47-  استادعلي عسكري ، منصور و شفاعي بجستان ، محمود. برآورد بار بستر و بار رسوب كل رودخانه هاي كارون و كرخه با روش اصلاح شده اينشتين . مجموعه مقالات پنجمين سمينار مهندسي رودخانه ، اهواز . 1377

48- شفاعي بجستان ، محمود و محمودي ، نظام الدين . بررسي شرايط هيدروليكي جريان در راه ماهي ها . اولين همايش ارائه دستاوردهاي پژوهشي صنعت آب كشور . دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي. 1378

49-  شيردلي ، عظيم و محمد ابراهيم ، بني حبيب و شفاعي بجستان ، محمود و فروغي ، عبدالجميد . اصول و ضوابط طراحي مدلهاي فيزيكي و هيدروليكي آب بندهاي كشتيراني با تاكيد بر طراحي مدل آب بند كشتيراني رودخانه بهمنشير . دومين كنفرانس هيدروليك ايران . 1378

50- شفاعي بجستان ، محمود و موزرم نيا ، ايمان . مطالعه آزمايشگاهي آبگيرهاي جلوئي . دومين همايش ارائه دستاوردهاي پژوهشي صنعت آب كشور ، تهران. 1379

51-  شيردلي ، عظيم و شفاعي بجستان ، محمود. مطالعه آزمايشگاهي ضريب دبي در سيستم پر وتخليه كوپل دريچه هاي كشتيراني كوتاه . چهارمين كنفرانس بين المللي سواحل ، بنادروسازه هاي دريايي . بندرعباس . 1379

52- شيردلي ، عظيم  و شفاعي بجستان ، محمود. اصول طراحي قفل هاي كشتيراني.  چهارمين كنفرانس بين المللي سواحل ، بنادروسازه هاي دريايي . بندرعباس . 1379

53-  حسوني زاده ، هوشنگ و شفاعي بجستان ، محمود. بررسي تاثيرات نيروهاي ديناميكي ناشي از پرش هيدروليكي ونيروهاي بالا برنده بر كف حوضچه هاي آرامش . 0مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي سازه هاي هيدروليكي، جلد اول ، كرمان . 1380

54- موزرم نيا ، ايمان و شفاعي بجستان ، محمود. بررسي آزمايشگاهي در سازه آبگير جلوئي . مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي سازه هاي هيدروليكي ،جلد اول ، كرمان . 1380

55-  محمودي كردستاني ، سهام الدين و شفاعي بجستان ، محمود. راه ماهي دنيل مسيري براي قايقراني . مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي سازه هاي هيدروليكي، جلد دوم ، كرمان . 1380

56-  فروغي ، عبدالمجيد، بني رضي، محمد، بني حبيب،  شفاعي بجستان ، محمود و ساجدي . كاربرد صفحات مستغرق جهت ساماندهي و تثبيت رودخانه هاي فصلي . سومين كنفرانس هيدروليك ايران ، تهران . 1380

57- شفاعي بجستان، محمود(1381) كاربرد ميكرومدل در طرحهاي مهندسي رودخانه –  آبگير كانال شهيد چمران، ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران.صفحات 495 الي 504 .  1381

58- مرادي، يوسف و محمود شفاعي بجستان، تهيه مدل رياضي پخش سيلاب در كانال آبرسان گسترشي ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1381

59-  سليمي گل شيخي، محمد و محمود شفاعي بجستان(1381) “بررسي اثر درخت گز برروي افزايش ناپايداري شيبهاي خاكي سواحل” ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران-صفحات 659 الي 665.

60-   محمودي كردستاني، سهام‌الدين، محمدتقي منصوري كيا و محمود شفاعي بجستان و بهروز دهان‌زاده(1381). تثبيت ساحل رودخانه كارون در بالادست ايستگاه پمپاژ دارخوين با توجه به سيلابهاي محتمل “ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، صفحات 651الي658.

61-   وجداني، ناصر. مهدي، قمشي و محمود شفاعي بجستان (1381) “بررسي آزمايشگاهي تنش برشي بحراني فرسايش رسوبات چسبنده شش كانال آبياري در استان خوزستان” ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، صفحات 37 الي 43.

62-   شيردلي، عظيم و محمود شفاعي بجستان(1381) “كاربرد مدل رياضي MIKE21 در هيدروليك آب بندهاي كشتيراني با باركم”، ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، صفحات 437 الي 445.

63-  فروغي، عبدالمجيد و محمود شفاعي بجستان (1382) “نقش استقرار پوشش گياهي بر عملكرد صفحات مستغرق در ساماندهي رودخانه‌هاي فصلي” چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده مهندسي، دانشگاه شيراز، مجموعه مقالات صفحات 423 الي 430.

64-  كريمي، غلامحسين، شفاعي‌بجستان، محمود و بزرگمهري، حسين(1384). “ بررسي سرعتهاي غير رسوب‌‌گذار در شبكه آبياري حميديه و قدس و ارائه مناسب‌ترين روش جهت تعيين شرايط غير رسوب‌گذار”. نخستين همايش مديريت رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، 30-31 فروردين ماه.

65-   خزيمه‌نژاد، حسين، شفاعي بجستان، محمود و ايزدجو، فرهاد (1384). “ برسي شرايط خود تنظيمي بار بستر در سيفونهاي معكوس در حال ساخت در استان خوزستان”. نخستين همايش مديريت رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، 30-31 فروردين ماه.

66-   بهرامي، حسين، محموديان شوشتري، محمد و شفاعي بجستان، محمود (1384). “ ارزيابي روش مرسوم نمونه‌برداري بار معلق و اندازه‌گيري سرعت در رودخانه”. ”. نخستين همايش مديريت رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، 30-31 فروردين ماه.

67-   شفاعي بجستان محمود، مرادلو جواد، علي تفرج‌نوروز و عليرضا اتحاد (1384) «تحليل پايداري سيستم هدايت جريان در سد انحرافي ميل و مغان» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران –دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 1645 تا 1652..

68-  خزيمه‌نژاد، حسين، محمود شفاعي بجستان و محمد محموديان شوشتري (1384) «آستانه حركت رسوب در مجاري تحت فشار مربعي شكل» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران –دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 113 تا 120..

69-  مؤذن، ايمان و محمود شفاعي بجستان (1384) «تعيين راندمان تله‌اندازي رسوب سازة لوله گردابي» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 173 تا 180.

70- شفاعي بجستان محمود، مرادلو جواد، علي تفرج‌نوروز و عليرضا اتحاد (1384) «بررسي فرسايش پايين دست حوضچه آرامش سد ميل و مغان» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران –دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 333 تا 340..

71- قباديان، رسول و محمود شفاعي بجستان (1384) «روش اصلاح شده استخراج رابطه دبي – اشل در ايستگاههاي هيدرومتري» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 619  تا 628..

72- قباديان، رسول و محمود شفاعي بجستان (1384) «بررسي روند فرسايش و رسوب‌گذاري در محل تلاقي رودخانه‌ها» مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 17 آبان لغايت 19 آبان، ص 629  تا 636.

73- آذرسا، میثم و محمود شفاعی بجستان (1385) «ارائه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوبگذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاری»، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 43 الی 49.

74- مؤذن، ایمان، محمود شفاعی بجستان، هوشنگ حسونی زاده (1385) «بررسی راندمان رسوب زدائی رسوب گیر لوله گردابی در ابتدای کانالها» مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 33 الی 41.

75- شیردلی، عظیم و محمود شفاعی بجستان (1385) «مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد» مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 68 الی 74.

76-  قبادیان، رسول و محمود شفاعی بجستان (1385) «بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 75 الی 83.

77- ابن جلال، رضا، محمود شفاعی بجستان و جواد احدیان (1385) «ارزیابی معادلة جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشت سازه های آبی در منطقه خوزستان» مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 185 الی 190

78- خزیمه نژاد، حسین و محمود شفاعی بجستان (1385) «بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی  سیفونهای معکوس کانال پای پل» مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، ص 269 الی 274.

79-Shafai-Bajestan , M.  Incipient Motion Criteria Below Circular Jets. Proceedings of the International Symposium on Environmental Hydroulics ,Univ. of Hong Kong . 1991

80-Shafai-Bajestan , M.  Riprap Stilling Basin Below Pipe Outlet. Proceedings of the International Symposium on Hydroulic Research in Nature and Laboratory , Wuhan China .1992

81-Shafai-Bajestan , M. Incipient Motion Criteria Below Circular Jests . Environmental Management Geo-Water and Engineering Aspects , Edited By Robin Chowdhary & ( Siva) M. Sivakomar , A.A. Balkema Publishers . 1993

82-Shafai-Bajestan , M. and  M. l. Alberston. Desing of Riprap Stilling Basin for Overhonging Pipe . Proceedings of the National Conference on Hydroulic Engineering . ASCE , San Francisco , California . 1993

83-Shafai-Bajestan , M. and  M. l. Alberston and Abt S.R. Desing of Riprap Stilling Basins . Proceedings of the International Riprap Workshop. Ft Collins , colorado , USA . 1993

84-Shafai-Bajestan , M. , Sayahi , A. and  M. l. Alberston . time development of Scour Hole Downstream of the SAF Stilling Basin.Hydroulic Engineering ASCE Vol.1 ,1994

85-Shafai-Bajestan , M. , Sayahi , A. and  M. l. Alberston . Scour Hole Downstream of the SAF Stilling Basin .Proceeding 6th InternationalSymposium River Sedimentation .New Delhi . 1995

86-Shafai-Bajestan , M. , Foroughi, A. , Stabilization of the Karkhe-river Using Submerged Vane . Environmental Management, Proc. Of the 2nd Int. Conf. On Environment Management , Australia 1996

87-Shafai-Bajestan , M. , Behzadi-poor, A. , Control of Sediment Deposition at the Amir-Kabir Pump Station using a Physical Hydroulic Model. Inte. Water Resources Engineering Conf. . ASCE , Memphis, Tennessee USA . 1998

88-Shafai-Bajestan , M. , Behzadi-poor, A. , Sediment Deposition Control at Pump Station by Submerged vanes . 7th Int. Symp. On River Sedimentation , Univ. Hong Kong, 1998

89-   Shafai-Bajestan , M. , Transport of Sediment into a Channel Branch in a River Bend .Proceeding of the I.A.H.R. Symp. On River, Coastal and Estuarine Morphodynamics. Unive. Of Genova  ITALY. 1999

90-Shafai-Bajestan , M. and Ostad Askaari . A Computer Model for Modified Einstein procedure and its aplication in two Iranian Rivers.Proc. Of the 8th Inte. Symp. On Stochastics Hydroulics, Beijing China, 2000

91-Shafai-Bajestan , M. , Experimental Study on Frontal Intake Structures . Inte. Agriculture Engineering Conf. Bangkok Thailand.2000

92-Shafai-Bajestan , M. , Salimi-Golsheikhi . Effect of tree roots on stability of river banks . 3rd Inte. Symp. On Environmental Hydraulic ,Arizona State Univ. , USA 2001

93-Shafai-Bajestan , M. , Hasooni Zadeh , H. ,Pressure fluctuation at the Base of Hydraulic Stilling Basin. Proc. Of the ASCE Conf. , Reno ,Texas , USA .2001

94-Shafai-Bajestan, M. and M.Salimi – Golsheikhi(2001)
” Effect of  tree roots on soil stability” proceeding of 6 ISTVS, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

95-Hassuni Zadeh, H. and M. Shafai-Bajestan (2001). ” Measurement of pressure fluctuations at the bottom of a hydraulic jamp ” 8th Int. Symp. On Flow modeling and Turbulence Measurements, IAHR conference, Nihon university, Tokyo, Japan.

96-Shafai-Bajestan, M. (2002). “Micro-Modeling investigation of sediment deposition at river intakes”. Int. Hydraulic measurement and Experimentation Conference, USBR-ASCE, Colorado, USA.

97-Hassuni zade and M.Shafai-Bajestan (2002), ” Design criteria of hydraulic jump stilling basin Slabs”. Int. Hydraulic Measurements and Experimentation Conference, USBR-ASCE, Colorado, USA.

98-Shirdeli, A. and M.Shafai-Bajestan (2002), ” on the experimental measurement of Bahmanshir navigation locks” Int. Hydroulic Measurements and Experimentation Conference, USBR, Colorado, USA

99-Shafai-Bajestan, M. and Esmaeel-Nejad(2002) “Micro model investigation of different alternatives for Vosaila intake” River flow 2002, Int. conf. On Fluvial Hydraulics. IAHR, Belgium.

100-        Mahmoodi Kordestani, M and M.Shafai-Bajestan (2002) “Experimental investigation of hydraulic criteria in the fishways” International conference on Environmental Engineering, 2002 joint CSCE/EWRI of ASCE conferenc/Nigara falls, ontario, canada.

101-        Shafai-Bajestan, M. and Shirdeli, A. (2002). Hydraulic Model Study of Bahmanshir Navigation locks. 5th Int. conf. On Hydro-Science & Engineering, Warsaw, University of Technology, Warsaw, Poland.

102-        Shafai-Bajestan, M. and Shirdeli, A. (2002). Discharge coefficient of rectangular orifice, 7th International Agricultural Engineering Conference (IAEC 2002), Wuxi, China.

103-        Shafal – Bajestan, M. and Salimi – Golsheikhi M. (2004), Effect of tree roots on stabilizing Karoon (Danks)

104-        Lashkar-Ava, B. Shafai – Bajestan, M. and K. Hemmadi (2004). Impact of excessiue sand and gravel mining at Balaroud river, ist Conference on Managing Rivers in zist Century University Sains Malaysia, Penang.

105-        Lashkar – Ara, B. Shafai-Bajestan, M. (2004), Managing local scour at Balaroud river bed downstream of inverted siphon.

106-        Shafai-Bajestan, M. and Kazemi-Nasaban, GH. (2004). “Prediction of local scour downstream of gabion stepped spillway”, 2nd Int. Conf on Scour and Erosion, Singapour.

107-        IzadJoo, F. and Shafai-Bajestan, M (2005). “ Effect of trapezoidal shape corrugated bed on the characteristics of hydraulic Jump.” 17th Canadian Hydrotechnical  Conference, Agust 17-19, Edmonton, CANADA

108-        Shafai-Bajestan, M. and Rezaei, N. (2005). “ Prediction of TDS and temperature profile in Kondok reservoir using HEC5Q model.” MTERM International Conference Jun 06-10, AIT, Thailand.

طرحهاي تحقيقاتي:

1-     بررسي همبستگي نشانه فشردگي خاكهاي رس با خواص خميرايي در خاكهاي اهواز. واحد پژوهشي دانشگاه شهيد چمران، خاتمه يافته . 1372

2-     تعيين ضوابط فني آبگيرهاي كفي. واحد پژوهشي دانشگاه شهيد چمران، خاتمه يافته . 1374

3-     بررسي شرايط هيدروليكي جريان در راه ماهي ها . سازمان مديريت منابع آب ايران، خاتمه يافته. 1377

4-     بررسي رسوبگذاري در ايستگاه هاي طرح اميركبير وميرزاكوچك خان. شوراي پژوهشهاي علمي كشور، خاتمه يافته. 1379

5-     تعيين ضوابط طراحي هيدروليكي آبگيرهاي جلوئي . سازمان مديريت منابع آب ايران، خاتمه يافته. 1378

6-      بررسي تاثير پوشش گياهي بر خصوصيات خاك به منظور پايداري سواحل كارون (فاز اول).  سازمان مديريت منابع آب ايران، خاتمه يافته . 1378

7-       بررسي رسوب ورودي به كانال وصيله و روشهاي تعيين ميزان رسوب . سازمان آب و برق خوزستان، خاتمه يافته . 1380

8-     معيارهاي طراحي هيدروليكي و رسوب لوله‌هاي گردابي  (vortex tube). سازمان آب و برق خوزستان. تكميل شده است 1381

9-     بررسي هيدروليكي جريان و رسوب در رودخانه كرخه تحت تاثير موقعيت جديد آبگير شهيد چمران. سازمان آب و برق خوزستان، خاتمه يافته. 1381

10-  بررسي پديدة خشكسالي در استان خوزستان- استانداري استان خوزستان، مشترك با دكتر حسين صدقي- خاتمه يافته. 1383

11- بررسی شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی، سازمان آب و برق خوزستان، خاتمه یافته. 1385

12- برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال، «سازمان آب و برق خوزستان»، در دست اجرا، 1385

13- تعیین شرایط جریان رسوب در محل تلاقی رودخانه با تاکید بر محل بندقیر، سازمان آب و برق خوزستان، در دست اجرا، 1385.

افتخارات و جوائز علمي

1- استاد نمونه سال  1379 دانشگاه شهيد چمران اهواز

2- پژوهشگر فعال در زمينه چاپ مقاله از طرحهاي تحقيقاتي، معاون پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1380 و 1381

3- پژوهشگر فعال در زمينه راهنمايي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، معاون پژوهشي، دانشگاه شهيد چمران – 1382

4- استاد نمونه كشوري در سال 1381، وزارت فرهنگ و آموزش عالي

5- بهترين محقق هيدروليك ايران در سال 1382، انجمن هيدروليك ايران

6- محقق نمونه در سال 1383، سازمان آب و برق خوزستان

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد

1-     هوشنگ حسونی زاده(1370)، « بررسي روشهاي تجربي پيش‌بيني آب شستگي موضعي اطراف پايه»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

2-     ناصر میربیگ سبزواری(1371)، « بررسي روشهاي برآورد رسوب و محاسبه رسوبات رودخانه كارون در…»،آبياري و زهکشی، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

3-      عباس ملکی(1371)، « مدل كامپيوتر رونديابي سيل با تاكيد بر تغييرات بستر رودخانه»، آبياري و زهکشی، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

4-     عبدالرحیم هوشمند(1370)، « بررسي مقايسه‌اي حوضچه‌هاي آرامش از نوع پرش هيدروليكي بر …»، آبياري و زهکشی، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

5-      عبدالمجید فروغی (1371)، « کاربرد صفحات مستغرق برای کنترل پایداری سواحل کرخه»، دانشگاه تربیت مدرس.

6-       خواجه احمد عطاری(1371)، « پیش بینی کف کنی و بالا آمدگی بستر رودخانه با روش عددی»، دانشگاه تربیت مدرس.

7-      احمد سیاحی(1372)، « بررسي و پيش بيني حداكثر عمق آب ‌شستگي پايين دست حوضچه»تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

8-      کاظم سپهوند(1374)، « بررسي آزمايشگاهي آب شستگي پاي ديواره جانبي پلها»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

9-     علیرضا مریدنژاد(1374)، « برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي مطالعاتي آبياري و زهكشي»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

10-  فرهاد ایزدجو(1374)، « بررسي روشهاي طراحي آبگير جانبي و ارائه مدل كامپيوتري»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

11-  غلامرضا خواجه ساهوتی(1374)، «بررسی وضعیت رسوب در آبگیر آزادگان – حمیدیه»، دانشگاه ارومیه.

12- غلامحسین شکوهی راد(1375)، « بررسي مسائل هيدروليكي و رسوب در آبگيرهاي كفي»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

13- غلامرضا کاظمی نسبان(1375)، « بررسي و پيش‌بيني حداكثر عمق آب شستگي پايين دست سرريزها»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

14-  معالی زعفرانی زاده (1375)، « بررسي هيدروليكي آبياري هيدروفلوم»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

15- عبدالمجید بهزادی پور(1375)، « بررسي رسوب‌گذاري دستگاه پمپاژ طرح اميركبير توسط مدل‌ فيزيكي»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

16-   منصور استاد علی عسکری(1376)، « بررسي كار و روش اصلاح شده انيشتين در برآورد بار كل رسوب …»، آبياري و زهکشی، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

17-  سهراب نظری زاده(1377)، « بررسي تاثير زاويه انحراف و آبپايه اوليه آبگيرها در قوسهاي  رودخانه»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

18- سهام الدین محمودی کردستانی(1377)، « ارزيابي هيدروليكي جريان در راه ماهي‌ها»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

19-  فرشید مرشدی(1378)، « بررسي كاويتاسيون در سرريز تعدادي از سرريزهاي ايران با استفاده …»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

20- ايمان موزرم‌نيا (1379)، «مطالعه آزمايشگاهي تاثير طول و عرض در كانال هدايت بر ميزان رسوب در آبگيرهاي جلوئي»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

21-  اردشير منجزي(1380)،« ارزيابي هيدروليكي سرريز چند وجهي و تعيين ضريب تخليه آن»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

22-  محمدسليمي گل‌شيخي(1380)، « بررسي اثر پوشش گياهي بر پايداري شيبهاي خاكي در سواحل كارون»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

23-  شهاب ورشوئی(1380)، « بورس پتانسیل انتقال رسوب در کانال حفار»، دانشگاه علوم دریائی خرمشهر.

24-  حسین پاشازانوسی(1381)، « اثرات جزر و مد و دبی رودخانه بر انتقال آب و نمک در مصب رودخانه زهره»، دانشگاه علوم دریائی خرمشهر.

25- محمد اسماعيل‌نژاد(1381)، «بررسي رسوب ورودي به كانال وصيله و روشهاي كاهش ميزان رسوب با ميكرومدل»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

26-  يوسف مرادي(1381)« تهيه مدل رياضي واسنجي آن به منظور طراحي كانال آبرساني گسترش سيل»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

27-  ايمان موذن(1382)،« بررسي شرايط هيدروليكي جريان در رسوب‌گير لوله گردابي»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

28-  سيدمجيد موسوي(1383)، «بررسي و پيش‌بيني حداكثر عمق آب شستگي پائين دست سرريزهاي پلكاني»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

29-  هادي علينقي‌زاده(1383)، «بررسي شرايط هيدروليكي در آبگيرهاي زاويه 75 ومقايسه آن با زاويه 90»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

30-  حسين خزيمه‌نژاد(1383)،« بررسي شرايط استانه حركت رسوب در بازوي خروجي سيفون معكوس»، تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)

31- محمد نصراصفهانی (1384)، «بررسی هیدرولیکی شستشوی رسوب در سیفون معکوس با روش فلاشینگ»، رشته سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران.

32-  سهام الدین چراغی(1384)، « بررسی اثر جریانات جزر و مدی بر نحوه نشست رسوب در رودخانه زهره»، دانشگاه علوم دریائی خرمشهر.

33- میثم آذرسا (1384)، «طراحی بهینه کالورت با ارائه مدل کامپیوتری»، کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر.

34- علی عبدالهی (1384)، «تحلیل رودخانه کارون در مقطع گتوند با استفاده از مدل HEC-RASS»، کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر.

35-  دقیقی (1384)، «بررسی راندمان رسوب زدائی حوضچه تخلیه رسوب سد جایزان»، کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دكترا

1-     هوشنگ حسوني‌زاده(1380)، «بررسي توام تاثيرات نيروهاي هيدروديناميك ناشي از پرش هيدروليكي و نيروهاي بالابرنده بر كف حوضچه‌هاي آرامش»، علوم و مهندسي آبياري، گرايش تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

2-     عظيم شيردلي(1380)، «هيدروليك آب بندهاي كشتيراني رودخانه‌اي با ارتفاع كم با تاكيد بر آببندهاي كشتيراني بهمنشير»، علوم و مهندسي آبياري، گرايش تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز).

3-      بهروز دهان‌زاده(1381)، «مدل جريان دو بعدي در رودخانه‌ها»، علوم و مهندسي آبياري، گرايش تاسيسات آبياري، گروه آبياري و آباداني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز). (راهنمايي مشترك با دكتر قمشي)

4-      فرهاد ايزدجو(1383)، «تاثير مواج بودن كف حوضچه‌هاي آرامش بر مشخصات پرش و نوسانات فشار»، رشته سازه‌هاي آبي، دانشكده مهندسي علوم آب، دانشگاه شهيد چمران.

5-      حسين‌صمدي بروجني(1383)،« بررسي خصوصيات رسوبات ته‌نشيني و تحكيم چسبنده در سدهاي بلند»، رشته سازه‌هاي آبي، دانشكده مهندسي علوم آب، دانشگاه شهيد چمران. (راهنمايي مشترك با دكتر فتحي‌مقدم).

عضويت در كميته‌هاي علمي سمينارها (در سالهاي 1379 الي 1383)

1-     عضو كميته علمي پنجمين سمينار مهندسي رودخانه، 1379، برگزار كننده دانشگاه شهيد چمران

2-      دبير كميته علمي اولين سمينار بين‌المللي بيلان آب، 1379، برگزار كنندگان سازمان آب و برق خوزستان و يونسكو

3-      دبير ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، 1381، برگزار كنندگان دانشگاه شهيد چمران، سازمان آب و برق خوزستان.

4-      عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران، 1382، برگزار كنندگان دانشگاه شيراز و انجمن هيدروليك ايران.

5-      عضو كميته علمي اولين كنفرانس منابع آب ايران، 1383، برگزار كنندگان دانشگاه تهران و انجمن منابع آب ايران.

6-       عضو كميته علمي سمينار انتقال بين حوضه‌اي آب و نقش آن در توسعه پايدار كشور، 1383، برگزار كنندگان دانشگاه صنعت آب و برق و موسسه تحقيقات آب

7-      عضو كميته علمي نخستين همايش مديريت رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، 1384.

عضويت در هيات تحريريه مجلات

1-     عضو هيات تحريريه مجله علمي كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز،  در سالهاي 1381 و 1382

2-     عضو هیأت تحریریه مجله آب و آبخیز، وزارت جهاد کشاورزی – از سال 1384 تاکنون

عضويت در انجمن های علمی

1-     عضو انجمن مهندسی عمران آمریکا (ASCE) از سال 1986

2-     عضو انجمن بین المللی محققین هیدرولیک (IAHR) از سال 1990

3-     عضو انجمن هیدرولیک ایران از سال 1370

4-     عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران