بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۱۳۸۷ ۲۰۰۸۵ ۴۹
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۴۳۶۷ ۱۶۹۶۹ ۵۰
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۵۸۷۴ ۱۰۴۳۶ ۵۱
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۴۲۵۰ ۱۰۳۳۰ ۳۹
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۳۸۹۴ ۹۳۶۴ ۴۲
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۳۴۹۶ ۹۰۲۸ ۴۱
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۰۹۱۰ ۶۸۶۳ ۶۶
۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۰۱۳۰ ۶۷۴۲ ۳۷
۹ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۰۰۸۸ ۶۴۴۵ ۴۸
۱۰ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۷۳۱ ۶۵۹۵ ۳۹
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۶۸۵ ۶۲۷۷ ۳۹
۱۲ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۹۳۵۹ ۶۲۹۱ ۳۶
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۸۶۱۶ ۵۳۳۰ ۵۵
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۷۹۸۸ ۴۶۱۶ ۴۸
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۷۶۹۰ ۵۰۶۸ ۴۵
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۶۲۸ ۴۵۸۸ ۴۳
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۶۳۵۳ ۴۵۱۶ ۴۲
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۲۹۵ ۴۸۰۶ ۵۳
۱۹ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۰۵۶ ۴۱۱۸ ۴۲
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۵۹۷۸ ۴۱۷۷ ۵۴

 

ادامه رتبه بندی علمی