10 دانشگاه برتر جامع ایران از دید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

 

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه تربیت مدرس 7 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه شیراز 8 دانشگاه گیلان
4 دانشگاه فردوسی مشهد 9 دانشگاه پیام نور
5 دانشگاه تبریز 10 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

منبع