10 دانشگاه برتر صنعتی ایران از دید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2 دانشگاه صنعتی شریف 7 دانشگاه شاهرود
3 دانشگاه علم و صنعت ایران 8 دانشگاه صنعتی سهند
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 9 دانشگاه صنعتی شیراز
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 10 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

منبع