10 دانشگاه برتر آزاد ایران از دید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

 

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 

منبع