10 پژوهشگاه برتر ایران از دید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

 

رتبه نام رتبه نام
1 پژوهشگاه دانشهای بنیادی 6 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 7 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
3 پژوهشگاه مواد و انرژی 8 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
4 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 9 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 10 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 

منبع