کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی

شامل:

1. تعاریف
2. شرایط هوای طرح داخل
3. شرایط هوای طرح خارج
4. اتلاف حرارتی از در، دیوار و پنجره ها
5. اتلاف حرارتی از سقف
6. اتلاف حرارتی از کف و دیوار های متصل به زمین
7. اتلاف حرارتی در اثر نفوذ هوا از درز ها
8. اتلاف حرارتی ناشی از رطوبت زنی
9. اتلاف حرارتی ناشی از تأمین آبگرم مصرفی
10 . ضرایب تصحیح در محاسبات بار های گرمایشی
11 . پیوست. جداول محاسباتی بار های گرمایشی

 

دانلود PDF