در این PDF پارامترهای موثر در جوشکاری بررسی می شود.

دانلود PDF