بر اساس داده‌های پایگاه علمی تامسون رویترز و با توجه به اعلام رشد علمی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، در فاصله زمانی سال 2013 تا به نوامبر 2016، وضعیت بهتر رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به کل کشور قابل مشاهده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا طبق آمار اعلام شده تعداد مقالات کل کشور از سال 2013 تا امروز 131هزار و 901 مقاله گزارش شده و این در حالی است که تعداد مقالات دانشگاه آزاد اسلامی در این بازه زمانی 25 هزار و 161 مقاله اعلام شده است.

همچنین تعداد مقالات کل کشور در پایگاه نمایه‌سازی وب‌آوساینس 303 هزار و 502 مقاله و تعداد مقالات دانشگاه آزاد اسلامی در این سایت 47 هزار و 514  مقاله اعلام شده است.

با توجه به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی در سال 2015 سهم دانشگاه آزاد اسلامی از کل تولید علم کشور 18/6 درصد محاسبه شده است. بر همین اساس کمیت تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در سال 2015 ، 7 هزار مقاله بوده و سهم کشور از کل تولید علم دنیا  1/5 درصد و کمیت تولید علم کشور در سال 2015 ، 37 هزار و 602 مقاله است.

در آخرین به‌ روزرسانی پایگاه ESI، دانشگاه آزاد اسلامی با 34 هزار و 911  مقاله، به رتبه 161 جهان صعود کرده است. میزان تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به حدود 39 واحد این دانشگاه است ولی در سه سال گذشته این دانشگاه همواره مقام اول کشور در انتشار مقالات علمی بین المللی را حفظ کرده است.