شش شرط مهم و اساسی زیر باید محرز شود:

1️⃣ معدل
2️⃣ نمره پایان نامه
3️⃣ متجانس بودن رشته
4️⃣ داشتن مقاله در مجلات معتبر
5️⃣ حداکثر زمان فارغ التحصیلی تا ترم 
6️⃣ نداشتن دروس معادل سازی شده
⛔️ در مورد معدل، تفاوتی میان رشته ها قائل شده است به طوری که در رشته های علوم انسانی باید حداقل معدل 18.5، در رشته های پزشکی و دامپزشکی 17 و سایر رشته ها 17.5 باشد.
⛔️ در مورد نمره پایان نامه تفاوتی میان رشته ها قائل نشده و باید حداقل 18.5 باشد.
⛔️ دارا بودن مقاله در مجلات معتبر، در زمان مصاحبه بررسی می شود و از مواردی نیست که در هنگام ثبت نام اینترنتی نیاز به ارائه داشته باشد.
⛔️ در مورد دوره تحصیل شش ترمه لازم است اشاره شود که اگر دانشجو در ترم هفتم یا بیشتر، از پایان نامه خود دفاع کند، حائز شرایط نمی باشد. باید پایان نامه حداکثر در ترم ششم دفاع شده باشد. این بند مطابق سال گذشته نیست، زیرا در سال 95 حداکثر چهار ترم مطرح شده بود. در حال حاضر کسانی که در ترم پنجم و ششم فارغ التحصیل شده اند نیز می توانند ثبت نام نمایند.