۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعداد مقاله:
۳۰۶۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۲- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد مقاله:
۲۵۶۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۳- دانشگاه تهران
تعداد مقاله:
۲۰۲۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۴- دانشگاه شیراز
تعداد مقاله:
۱۴۵۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۵- دانشگاه علوم پزشکی ایران
تعداد مقاله:
۱۱۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۶- دانشگاه تربیت مدرس
تعداد مقاله:
۱۱۸۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۷- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد مقاله:
۱۱۶۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۸- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تعداد مقاله:
۱۰۷۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۹- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تعداد مقاله:
۱۰۵۲
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
۱۰- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد مقاله:
۷۶۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی