۱- دانشگاه تهران
تعداد مقاله:
۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۲- دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
تعداد مقاله:
۵۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور

۳- دانشگاه تربیت مدرس
تعداد مقاله:
۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۴- دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۵- دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد مقاله:
۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۶- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد مقاله:
۲۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۷- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تعداد مقاله:
۲۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

۸- دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد مقاله:
۲۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۹- دانشگاه تبریز
تعداد مقاله:
۲۱
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۱۰- دانشگاه علوم پزشکی ایران
تعداد مقاله:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی