۱- دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
تعداد مقاله:
۱۱۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور

۲- دانشگاه تهران
تعداد مقاله:
۸۳۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۳- دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقاله:
۶۲۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۴- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تعداد مقاله:
۴۵۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

۵- دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مقاله:
۳۳۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۶- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد مقاله:
۳۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۷- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تعداد مقاله:
۳۱۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

۸- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تعداد مقاله:
۲۶۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد

۹- دانشگاه تبریز
تعداد مقاله:
۲۵۹
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۱۰- دانشگاه تربیت مدرس
تعداد مقاله:
۲۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی