۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران
تعداد کنفرانس:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۲- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۳- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تعداد کنفرانس:
۱۳
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۴- دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور

۵- دانشگاه علوم پزشکی ایران
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۶- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی

۷- جهاد دانشگاهی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

۸- دانشگاه فنی و حرفه ای
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۹- دانشگاه جامع علمی کاربردی
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
موسسه غیرانتفاعی
۱۰- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تعداد کنفرانس:
۷
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی