۱- دانشگاه خوارزمی
قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۲- سازمان هواشناسی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت

۳- انستیتو پاستور ایران
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی

۴- دانشگاه افسری امام علی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۵- موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
سازمان تحقیقات کشاورزی

۶- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
نوع مرکز:
سازمان تحقیقات کشاورزی

۷- پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی
قدمت مرکز:
۹۱
شهر:
بندرانزلى
نوع مرکز:
سازمان تحقیقات کشاورزی

۸- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۹- دانشگاه علم و صنعت ایران
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

۱۰- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان
نوع مرکز:
سازمان تحقیقات کشاورزی