دسته: آموزش

قطبيت جريان در جوشکاري

قطبيت جريان در جوشکاري در جوشکاري با قوس الکتريک ممکن است از جريان متناوبAC  و يا جريان مسقيم DC با الکترود مثبت يا منفي استفاده شود. انتخاب جريان به روش جوشکاري, نوع الکترود, اتمسفر...

بیشتر

شناسایی الکترودها از طریق حروف یا اعداد

انجمن جوشکاران آمریکا که علایم اختصاری الکترودهای آمریکایی را تحت قوانین ویژه ای تهیه و تعیین کرده است و کارخانجات سازنده الکترود نیز عضو انجمن مذکور می باشند روی جعبه الکترودها علامت A.W.S یعنی American Welding Society را...

بیشتر

فرمول های کلیدی مشتق

فرمولهای عمومی مشتق، مشتقات توابع نمایی و لگاریتمی، مشتقات مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، هایپربولیک و معکوس هایپربولیک برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

بیشتر