شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه شماره 97 مورخ 1353/05/15 تأسيس مدرسه عالي كشاورزي و دامپروري را در رشته‌هاي مديريت كشاورزي و دامپروري (مقطع كارشناسي) در شهر زنجان تصويب كرد. به دنبال آن در 14...

بیشتر