دانشگاه صنعتی شریف در یازدهم آبان ماه 1344 با کیفیتی در سطح دانشگاه‌های معتبر دنیا به دست دکتر محمد علی مجتهدی تأسیس گردید.. این دانشگاه معتبر از مهرماه سال 1345 با در اختیار داشتن تنها...

بیشتر