دانشگاه صنعتی شیراز بعنوان اولین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب کشور با رویکرد کلی تحصیلات تکمیلی و توجه ویژه به صنعت یکی از مراکز مهم آموزش علوم مهندسی درجنوب کشور محسوب می شود. این...

بیشتر