(تجمیع شده دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای سابق) دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور، از سال 1390 با...

بیشتر