شش شرط مهم و اساسی زیر باید محرز شود: 1️⃣ معدل 2️⃣ نمره پایان نامه 3️⃣ متجانس بودن رشته 4️⃣ داشتن مقاله در مجلات معتبر 5️⃣ حداکثر زمان فارغ التحصیلی تا ترم  6️⃣ نداشتن...

بیشتر