دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی به عنوان برترین مقام علمی – عضو پیوسته انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا (IEEE Fellow) ارتقا یافت . ایشان که از سال گذشته به عنوان رئیس IEEE شاخه ایران...

بیشتر