نام‌ و نام‌ خانوادگي‌:  محمّد كافي سال‌ تولد: 1336 محل‌ تولد: فردوس نام پدر: علي وضعيت تأهل: متأهل سمت شغلي و مرتبة علمي‌: عضو هيأت علمي و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، استاد مدرك و...

بیشتر