محمود حسابي در سال ۱۲۸۱ شمسي در تهران به دنيا آمد، وي ۴ ساله بود که پدرش معزالسلطنه سفير ايران در لبنان شد و به بيروت رفتند. يک سال بعد پدرش به ايران بازگشت...

بیشتر