بر اساس داده‌های پایگاه علمی تامسون رویترز و با توجه به اعلام رشد علمی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، در فاصله زمانی سال 2013 تا به نوامبر 2016، وضعیت بهتر رشد علمی دانشگاه آزاد...

بیشتر