مقدمه: سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب شيميايي شامل سه گروه: پايه نيكل ، نيكل – آهن و پايه كبالت ميباشند. اولين استفاده از سوپرآلياژها در...

بیشتر