چكيده: طراحي قالب هاي فورج به دانش زيادي درباره ي خواص استحكام، چكش خواري، حساسيت به نرخ تغيير شكل و دما، اصطكاك و شكل قطعه نياز دارد. اعوجاج قالب تحت بارهاي بالا، خصوصا در...

بیشتر