کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی شامل: 1. تعاریف 2. شرایط هوای طرح داخل 3. شرایط هوای طرح خارج 4. اتلاف حرارتی از در، دیوار و پنجره ها 5. اتلاف حرارتی از سقف 6. اتلاف...

بیشتر