در این علم آنچه نقش اساسی را بر عهده دارد بر هم کنش نور (فوتون) و ماده است، در حالی که در علم الکترونیک نقش اصلی بر عهده ی برهم کنش الکترون و ماده...

بیشتر