چكيده چرخ دنده ها در بسیاری از وسایل مکانیکی استفاده می شوند. آنها کارهای متفاوت بسیاری انجام می دهند ولی مهم ترین كار آن ها کاهش دوران در تجهیزات موتوری است. این نقشی کلیدی...

بیشتر