چكيده امروزه با توسعه روشهای تحلیل عددی شبیه سازی و تحلیل فرآیندهای فورجینگ دجار تحول اساسی گشته و این روشها یکی ازقویترین ابزارهای موجود برای بهینه سازی فرآیندهای فورج بشمار میروند در این تحقیق...

بیشتر