نحوه درج اسامی و امتیاز دهی در مقالات ISI و ISC و علمی پژوهشی و غیره باید به این نکته اشاره کنیم در در همه مجامع علمی داخلی و یا خارجی نویسنده اول از...

بیشتر