در تعریف این رشته اختلاف نظرهایی وجود دارد اما آنچه به صورت کلی می توان گفت این است که معماری منظر شاخه ای از معماری است که با درک 3 محور جایگاه محیط زیست...

بیشتر