اهمیت تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم کشور، ارزش غذایی بالا و استثنایی فراورده های پروتئینی آبزیان و وسعت حوزه های آبی مناسب برای آبزی پروری رشته مهندسی شیلات را در زمره رشته های...

بیشتر