معرفی رشته مهندسی ورزش از موضوعات نوپایی است که چند سالی بیشتر از مطرح شدنش به عنوان یک رشته دانشگاهی نمی گذرد. موضوع این رشته کاربرد علم مهندسی در ورزش است. مهندسی ورزش تخصصی...

بیشتر