پروفسور اميرحسين كوكبی در سال 1326 هجری شمسی در شهر بمبئی هندوستان به‌ دنيا آمده است. والدین وی از خانواده‌ای از نظر تحصيلات و اقتصاد نسبتا پایين بودند. پدرش اهل مطالعه و دارای شعور اجتماعی و...

بیشتر