– زندگینامه محمد پروین گنابادی، متخلص به “پروین” در سال 1282 شمسی در بخش کاخک از توابع شهرستان گناباد واقع در خراسان به دنیا آمد. خاندان وی از روحانیان برجسته منطقه گناباد و فردوس بودند....

بیشتر