دانش کنترل، چنانکه از نامش پیداست کنترل رفتار سيستم هاي مختلف با توجه به ورودي هاي داده شده را بر عهده دارد. به طور کلي در تمام سيستمها، مسأله کنترل خودکار تغيير رفتار سيستم...

بیشتر